główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Ogłoszenie o naborze nr 49270 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Działdowo
 

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo


WARUNKI PRACY

- Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu działdowskiego, 
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner) 
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie afrykańskiego pomoru świń,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Inne czynności zlecone przez PLW

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
  ul. Męczenników 11 
  13-200 Działdowo 
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo, dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl, 23 697 20 17, 23 697 61 32
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: dzialdowo@rodokjb.pl
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
   
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


 

 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia - 1 sierpnia 2019 r. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Ogłoszenie o naborze nr 47901 z dnia 22 kwietnia 2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Działdowo

 

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo

WARUNKI PRACY

- Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu działdowskiego, 
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner) 
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie afrykańskiego pomoru świń,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Inne czynności zlecone przez PLW

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
  ul. Męczenników 11 
  13-200 Działdowo 
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo, dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl, 23 697 20 17, 23 697 61 32
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: dzialdowo@rodokjb.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia - 1 sierpnia 2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Ogłoszenie o naborze nr 46183 z dnia 13 kwietnia 2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Działdowo

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo

WARUNKI PRACY

- Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu działdowskiego, 
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner) 
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie afrykańskiego pomoru świń,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Inne czynności zlecone przez PLW

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
  ul. Męczenników 11 
  13-200 Działdowo 
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo, dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl, 23 697 20 17, 23 697 61 32
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: dzialdowo@rodokjb.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia - 1 sierpnia 2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kontroler weterynaryjny

 

Ogłoszenie o naborze nr 30022 z dnia 05 lipca 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny

do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Działdowo

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo

WARUNKI PRACY

- Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu działdowskiego, 
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner) 
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

ZAKRES ZADAŃ

· Przeprowadzanie kontroli gospodarstw z zakresu spełniania wymogów bioasekuracji w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie: średnie

· Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

· Posiadanie prawa jazdy kat. B

· Umiejętność obsługi komputera (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)

· Posiadanie obywatelstwa polskiego

· Korzystanie z pełni praw publicznych

· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· Życiorys/CV i list motywacyjny

· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

· Kopia prawa jazdy kat. B

· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do: 15 lipca 2018 r.

· Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

· Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo 
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 3022- kontroler weterynaryjny"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo, dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl, 23 697 20 17, 23 697 61 32
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Ogłoszenie o naborze NR 29167 z dnia 20.06.2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji

w zespole do spraw pasz i utylizacji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

DZIAŁDOWO

ADRES URZĘDU:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. MĘCZENNIKÓW 11 
13-200 DZIAŁDOWO

WARUNKI PRACY

- Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu działdowskiego, 
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner) 
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

ZAKRES ZADAŃ

· Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych o paszach i ubocznych produktach zwierzęcych

· Sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz

· Sprawowanie nadzoru w zakresie zbierania, transportowania, operowania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

· Prowadzenie rejestrów podmiotów

· Realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania paszach, materiałach paszowych oraz w wodzie

· Prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

· Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy lekarzy weterynarii

· Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie pasz i utylizacji

· Posiadanie prawa jazdy kat. B

· Umiejętność obsługi komputera (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)

· Posiadanie obywatelstwa polskiego

· Korzystanie z pełni praw publicznych

· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· Życiorys/CV i list motywacyjny

· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

· Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej) - dotyczy lekarzy weterynarii

· Kopia prawa jazdy kat. B

· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2018

· Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

· Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo 
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 29167- inspektor weterynaryjny" 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

· Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo, dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl, 23 697 20 17, 23 697 61 32

· Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl

· Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

· Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

· Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

· Uprawnienia:

o   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

· Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

· Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.